SPEAKEŘI

RNDr. Pavel Kalenda, CSc.

Úvodní přednáška

Po matematickém gymnáziu v Bílovci vystudoval PřF UK v Praze, obor užitá geofyzika. Na VVUÚ v Ostravě-Radvanicích, vyvíjel seismické monitorovací systémy pro protiotřesovou prevenci. Externí aspiranturu ukončil v roce 1992 a od těch dob až dosud pracuje na predikci zemětřesení, kde horninový masív byl dobrým mikromodelem globálních procesů. Od roku 2007 začal využívat pro monitoring globálních procesů přesných optických náklonoměrů – kyvadel (2 patenty jako spoluautor) a v roce 2011 publikoval s kolektivem spoluautorů monografii „Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení", kde nastínil novou teorii akumulace sluneční energie v zemské kůře, vedoucí k pohybu litosférických desek a ke globální tektonice. Mezi léty 2008 a 2015 přednášel o výsledcích měření a o globální tektonice na konferencích a přednáškových turné (119 odborných přednášek) v Azerbajdžánu, Turecku, Číně, Austrálii, na Ukrajině (Krym a Kyjev), v Rakousku (EGU ve Vídni), v Itálii, v Makedonii a v Pakistánu. Do roku 2022 publikoval celkem 128 odborných článků, z nichž vyniká článek o bolidu Čeljabinsk v Nature v roce 2013.

Od roku 2008 se paralelně se zemětřesením věnuje i sluneční aktivitě a planetárním vlivům jak na Zemi, tak i na Slunce. Ukazuje se, že jak globální tektonika, seismicita, tak i sluneční aktivita a klima jsou jen přirozenými důsledky vývoje Sluneční soustavy, ve které probíhá výměna energií na mnoha úrovních. Od roku 2019 patří mezi zakládající členy mezinárodního sdružení CLINTEL (Klimatická inteligence), jehož cílem je šířit nezkresleně vědecké poznatky z klimatologie a přírodních věd.

Ing.Lukáš Balík,Ph.D.

přednášející sekce E

Stavební fakultu ČVUT v Praze dokončil v roce 1999 a následně pracoval jako projektant a specialista v oblastech sanací vlhkého zdiva, posudků a navrhování tepelných izolací staveb. Své praktické znalosti problematiky vlhkého zdiva zúročil v diplomové a disertační práci, kde se zabýval problematikou elektrických metod při dodatečném vysušování staveb. V současné době se zabývá prováděním diagnostik staveb, stavebními dozory a poradenskou činností a vedle této praktické oblasti pokračuje ve vědecké činnosti v oblasti fyzikálního a materiálového inženýrství. V současné době je zaměstnancem experimentálního oddělení Kloknerova ústavu při ČVUT v Praze. Je členem ČSOS ČSSI.

Ing.Michael Balík,CSc.

garant sekce E

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1969. Do roku 1998 byl zaměstnán v SÚRPMO,a.s. (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) jako projektant, vedoucí atelieru a hlavní konstruktér. V roce 1983 obhájil titul CSc., v roce 1987 dokončil studia Dějin umění a architektury na ČVUT. Je autorem 8 odborných publikací z oboru ochrany budov před vlhkostí a 4 publikací z oboru Egyptologie. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a přednáší na odborných konferencí a seminářích. Od roku 1198 je majitelem projekčního atelieru, který se zabývá návrhy ochran staveb proti vlhkosti a souvisejících vlivů. Je předsedou ČSOS ČSSI.

Ing.Josef Filip,Ph.D.

přednášející sekce D

Absolvent Fakulty dopravní ČVUT. V současné době působí jako externista v nově vzniklé Laboratoři městského inženýrství na této Fakultě. Profesně je aktivní jako majitel/hlavní projektant ve společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., která se specializuje na dopravní stavby v městském prostředí a spolu s dalšími profesanty poskytuje komplexní služby v oboru městského projektování a plánování. Roku 2006 absolvoval Fakultu dopravní ČVUT a v roce 2013 zde úspěšně obhájil disertační práci.

Ing.arch.Kateřina Helekalová

přednášející sekce D

V roce 2013 úspěšně absolvovala Fakultu stavební VŠB-TUO v oboru architektura a stavitelství. Téhož roku byla zaměstnána jako projektant - architekt v projekční kanceláři ARKOS, s.r.o., která se zaměřuje na projekci všech stupňů projektové dokumentace pozemních staveb a urbanismu, včetně jejich povolení. V současně době pracuje na zkrácený úvazek a studuje prezenční doktorské studium v oboru Městské stavitelství a inženýrství na Fakultě stavební VŠB-TUO.

Doc.RNDr.Zbyněk Hrkal,CSc.

přednášející sekce A

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy University v Praze v roce 1981. Byl postupně zaměstnán v Ústředním ústavu geologickém, pak pracoval ve Francii pro BRGM. Po návrat do ČR se stal pedagogickým pracovníkem na Karlově Universitě a současně působí jako vědecký pracovník na Výzkumném ústavu vodohospodářském. V rámci své odborné kariéry pracoval na řadě zahraničních projektů zaměřených na zásobování vodou ve střední Asii, Blízkém východu, v Africe i jižní Americe. Je autorem 33 odborných publikací s impakt faktorem v oboru managementu vodních zdrojů. V rámci své literární aktivity vydal 7 knih, z nichž poslední, Voda včera dnes a zítra, získala cenu Knihy roku v oboru literatury faktu na Mezinárodním knižním veletrhu v Praze.

Ing.Václav Jetel,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor plánování sídel a regionů, v lednu 1999. V letech 1998–2002 vykonával funkci uvolněného zástupce starosty MČ Praha-Troja a osobně tak zažil jako člen povodňové komise katastrofální povodně v roce 2002. Od roku 2003 působí na Katedře urbanismu a územního plánování jako odborný asistent, kde v současné době vykonává funkci zástupce vedoucího katedry. V současné době je také členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a šéfredaktorem jejich informačního bulletinu Aktuality. Od roku 2008 je členem ČKA jako autorizovaný architekt pro územní plánování.

Ing.et Ing.Tomáš Jiránek

přednášející sekce c

Autorizovaný architekt a krajinářský architekt České komory architektů. Absolvent oboru lesního inženýrství a krajinářské architektury na MZLU Brno a Lednice na Moravě. Držitel ocenění Grand Prix architektů 2007, titulu Stavba roku 2017 s Cenou předsedy Senátu ČR, ministra pro místní rozvoj a titulu Park roku 2019. Dvacet let vede projekční a realizační kancelář New Visit. Je spoluautorem Nominační dokumentace a autorem komparativní studie k úspěšnému zapsání „Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na seznam kulturních a přírodních památek UNESCO.

Ing.Luboš Káně,Ph.D.

garant sekce E

Absolvent FSv ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, projektant v PS Ústí,  vědecký pracovník a později odborný asistent na Katedře stavebních hmot FSv ČVUT. Od roku 1997 v DEK a.s. Autorizovaný inženýr, znalec, absolvent doktorského studia na Ústavu stavitelství FA ČVUT Praha. Člen TNK 65 – Izolace staveb, člen řemeslné rady Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, zakládající člen České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI. Od roku 2017 její předseda. Projekty izolačních konstrukcí a střech, průzkumy, posudky stavu konstrukcí, analýza příčin defektů. Kontrola projektů a posudků. Zaměření na navrhování stavebních izolací podle spolehlivosti, na technologii stavebních izolací a na technickou a informační podporu prodeje stavebních materiálů. Publikace, články a přednášky o stavebních izolacích a střechách.

Doc.Ing. et Ing.František Kuda,CSc.

garant Sekce D

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební VUT v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB–TU Ostrava, magisterský studijní program Geodézie a kartografie. Autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Městské inženýrství, předseda České společnosti městského inženýrství a viceprezident ČSSI. Je odborným garantem studijního oboru Městské inženýrství a Správa majetku a provoz budov–facility management na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Od roku 2017 je prorektorem VŠB-TU Ostrava pro rozvoj a investiční výstavbu. Dlouhodobě se zabývá ekonomikou správy majetku se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Je autorem a spoluautorem mnoha studií, článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích k problematice městského inženýrství s vazbou na technickou infrastrukturu, problematiku brownfields, facility management, ekonomiku správy majetku a BIM.

Ing.Jiří Leitgeb,CSc.

přednášející sekce D

Absolvent VŠZ v Praze Fakulty agronomické, obor meliorační. Pracoval ve VÚ meliorací a následně jako samostatný projektant. V roce 1989 mu byla udělena vědecká hodnost CSc. V roce 1991 založil projektovou firmu, dnes ARCH 93 s.r.o., v Karlových Varech, která působí v oblasti kulturně technického inženýrství. Je aktivním členem ČSSI.

Ing.David Malecha

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1996. Do roku 2000 OSVČ v oblasti projekce sportovních staveb a staveb k bydlení. Od roku 2001 byl zaměstnán na projekčních, technických a výrobních pozicích ve společnosti Sportakcent, která se věnovala návrhu a realizaci bazénových technologií. V letech 2008–2010 působil v dozorčím orgánu asociace ABAS. Od roku 2017 zaměstnán na pozici technického ředitele společnosti Lacus Technology s.r.o., která se zabývá realizací bazénových technologií a vývojem technologických souborů pro hospodaření s bazénovou vodou. Za dobu svého profesního působení se podílel projekčně i realizačně na řešení desítek veřejných provozů v oblasti plaveckých bazénů koupališť a aquaparků.

Ing. Miroslav Maršík

přednášející sekce B

Absolvoval v roce 2013 Stavební fakultu VUT v Brně v oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Následně nastoupil do firmy ENVI-PUR s.r.o., která se zabývá dodávkou technologií pro čištění, úpravu a recyklaci vody. Nastoupil na pozici technolog vody a jeho pracovní náplní je návrh technologií pro čištění a recyklaci komunálních a průmyslových odpadních vod. Dále se zabývá vývojovými projekty v oblasti membránové separace a recyklace vody. Od roku 2017 je zapsán v evidenci autorizovaných osob jako technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Ing.Jan Matička

přednášející sekce E

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, profesního modulu Stavební fyzika. Nyní postgraduální studium pod vedením Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2002 v DEK a.s., ATELIER DEK na technicko-manažerských pozicích se zaměřením na vývoj, navrhování a posuzování izolačních konstrukcí staveb a na inspekce technického stavu nemovitostí, nyní vedoucí oddělení speciálního vývoje a zkušební laboratoře. Znalec se specializací na střechy, fasády, spodní stavby a jejich poruchy.  Autor publikací, článků a přednášek zejména o poruchách izolačních konstrukcí staveb. Zakládající člen, člen výboru a zástupce výkonného ředitele České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Ing.Miloslava Melounová

garantka sekce B

Absolvovala Stavební fakultu ČVUT v roce 1971. Do roku 2001  byla zaměstnána  ve Vodovodech a kanalizacích Jižní Čechy jako technik, výrobně technický náměstek ředitele a provozní ředitel. Od roku 2001 do roku 2015 jako ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací v Praze. 15 let byla v redakční radě odborného časopisu SOVAK. V současné době je předsedkyní České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s. Je znalcem oboru vodní hospodářství a autorizovaný inženýr  pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Pravidelně přednáší na seminářích a konferencích zaměřených na oblast vodního hospodářství.

Ing.Marek Novotný,Ph.D.

přednášející sekce E

Po ukončení stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby, pracoval ve Stavebních izolacích, s.p. atd. Od roku 1992 do roku 2009, řídil firmy Siplast, resp. Icopal, s.r.o. V současné době pracuje jako odborný asistent na FA ČVUT Praha, resp. je společníkem firmy A.W.A.L., s.r.o., kde se věnuje všemu, co souvisí s izolacemi. Tj. od pedagogické a přednáškové činnosti na ČVUT, ČKAIT až po znaleckou a projektovou činnost v rámci A.W.A.L., s.r.o. Významná část činnosti je pravidelně publikována na www.izolace.cz. Zakládající člen a člen odborné rady České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Doc.Ing.Jan Pašek,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, v roce 2007 habilitoval v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Od roku 2000 prošel akademickými pozicemi postupně na Stavební fakultě ČVUT, BIVŠ a.s. a v současnosti Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Byl členem týmu nebo vedoucím řešitelem cca 20 výzkumných projektů, je vedoucím výzkumu Czech National Project in Angkor v Kambodži. Podílel se na realizaci více než 200 pozemních a inženýrských staveb, zpracoval několik desítek odborných a expertních posudků. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a certifikovaným diagnostikem Termografie.

Ing. Jindřich Procházka Ph.D.

přednášející sekce B

Absolvent oboru technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde v roce 2013 dokončil postgraduální studium navazujícího oboru. Od té doby zaměstnán jako technolog, nejprve v oblasti výroby bioplynu, posledních 6 let pak jako technolog pitných a odpadních vod ve společnosti Čevak a.s. Člen expert CzWA, vedoucí odborné skupiny Energie a odpadní voda, spoluautor projektu www.jaksestaratocistirnu.cz, řešitel projektu „Strategický rámec SMOČR v oblasti Smart City“, kapitola voda, vedoucí technické stránky projektu „Hospodárnější využití vod v průmyslu a energetice“.

Ing.Dalibor Přikryl

přednášející sekce C

Absolvent Vysoké školy Báňské v Ostravě, fakulty strojní. Má mnohaleté zkušenosti v oborech bankovnictví, strojírenství a obchodu. Mimo jiné působil v oblasti rozvojových procesů, implementace systémů řízení a strategií, marketingu a účastnil se mezinárodních projektů. V červnu roku 2009 uvedl do provozu olomoucký aquapark, kde působí 10 let na pozici ředitele a předsedy představenstva. Mimo účasti na dokončení stavby a prvotní stabilizaci se v posledních letech věnuje především investičnímu rozvoji atraktivnosti zařízení a udržitelnosti návštěvnosti.

Ing. Josef Reidinger

přednášející sekce B

Pracuje v odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze v oboru Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství. Ve svém profesním životě se věnoval především problematice povodňové ochrany a technickobezpečnostnímu dohledu na vodních dílech včetně legislativních předpisů a souvisejícím výzkumným projektům. V posledním období se věnuje problematice hydrologického sucha a souvisejícím aktivitám.

Ing.Jiří Rosický

přednášející sekce b

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Pracoval v řadě pozic ve firmě Hydroprojekt (dnes SWECO a.s.). Dále působil v Pražských vodovodech a kanalizacích, inženýrské společnosti IKP Konsultant Engineers, ČKD Praha DIZ a KK Technology. V současné době je ředitelem divize strategických investic v Pražské vodohospodářské společnosti. Je autorizovaným inženýrem pro vodní stavby a krajinné inženýrství.

Ing.Richard Rothbauer

přednášející sekce E

V roce 1999 dokončil studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze obor Technologie staveb. Jeho profesní dráha je spojena s několika společnostmi. Ve firmě A.W.A.L. s.r.o., specializující se na oblast izolací staveb a stavební fyziku, pracoval jako projektant. Pracovní zkušenosti krátce čerpal ve stavební firmě SKANSKA na pozici Technolog. Osm let pracoval ve výrobní firmě Fatra, a.s., nejprve na pozici Key Account Manager a následně na pozici vedoucí Studia izolací. V současné době pracuje jako Projektový manažer ve společnosti Letiště Praha a.s. Od roku 2008 je autorizovaným inženýrem pro obor Pozemní stavby a člen České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Ing.Klára Salzmann,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvovala v roce 1982 studium krajinářské architektury na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře.  Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA. Je pedagogem oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze a vede Atelier velkých krajinářských měřítek. Věnuje se krajinnému plánování a propagaci zelené infrastruktury v České republice, je vedoucím pracovní skupiny pro krajinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Ing.Miroslav Seidl,Ph.D.

přednášející sekce A

Absolvoval Fakultu hornicko – geologickou, obor lomové dobývání ložisek na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Na stejné fakultě získal také doktorát v oboru hornictví. Byl závodním lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun. V devadesátých letech pracoval ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí jako vedoucí báňského odboru a řízení jakosti a marketingu. Od roku 2009 působil na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava mimo jiné jako vedoucí institutu Most. Od roku 2015 je vedoucím střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. v Mariánských Radčicích, v jehož zodpovědnosti je i nové jezero Most, které vzniklo hydrickou rekultivací po ukončení těžby uhlí.

Ing.Pavla Schwarzová,Ph.D.

přednášející sekce B

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby v roce 1994 a v roce 2002 obhájila titul Ph.D., obor Aplikovaná krajinná ekologie. Od roku 2000 je odborným asistentem na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství a garantem předmětu Závlahové stavby. Zabývá se zejména automatizovanými závlahovými systémy a využitím dešťové vody pro závlahy. Vede bakalářské a diplomové práce, spolupracuje na erozních (dešťové simulátory) a závlahových projektech a účastní se odborných konferencí a seminářů.

Prof.Ing. Jan Šálek,CSc.

přednášející sekce B

V roce 1958 absolvoval Vysoké učení technické v Brně, obor vodní stavby a vodní hospodářství, externí aspiranturu ukončil v roce 1966, habilitoval se v roce 1976, profesorem pro obor „Vodohospodářské stavby“ byl jmenován v roce 1991. V letech 1961–2004 působil v Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební Vysokého učení technické v Brně. Hlavní zaměření pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti jsou závlahové stavby, malé vodní nádrže, vodní hospodářství krajiny, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odpadové hospodářství, vodní hospodářství decentralizovaných staveb aj. Od roku 1958 do 2010 vedl a spolupracoval na 22 výzkumných projektech a grantech zaměřených na problematiku závlah odpadními vodami, biologické nádrže, půdní filtry, vegetační kořenové čistírny, malé vodní nádrže, závlahové stavby, vodní hospodářství krajiny, individuální výstavby, skládkové hospodářství, využití kalů, kejdy a odpadů aj. Zveřejnil 360 publikací v odborných časopisech a sbornících v ČR a v zahraničí, z toho 26 vysokoškolských skript, 5 příruček, 6 knižních publikací (se spoluautory) a několik desítek výzkumných zpráv a studií. Byl členem řady vědeckých rad VŠ a výzkumných ústavů, členem a funkcionářem ČVTS, ICID aj. V současné době je členem České společnosti stavebních inženýrů, České vodohospodářské společnosti, Asociace pro vodu, Limnologické společnosti, Českého krajinného inženýrství a MSKA.

Ing.Miloslav Šír,CSc.

garant sekce B

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1981. Byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu pro zúrodnění zemědělských půd, kde v roce 1989 absolvoval interní aspiranturu. Do roku 2013 působil jako hydrolog v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Od roku 2010 učí vodohospodářské předměty na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ve Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Je spoluautorem několika desítek článků v domácích a světových vědeckých časopisech zaměřených na vodní hospodářství. Je členem České společnosti vodohospodářské ČSSI, z. s.

 

Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc.

přednášející sekce D

Absolvent FSv ČVUT v Praze, kde od r. 19622007 působil na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, následně na Katedře ekonomiky a managementu stavebnictví a nyní na Katedře technologie staveb. Externě působil od r. 20092018 na Katedře městského inženýrství FAST VŠB-TUO a v letech 20082018 na Katedře dopravních systémů FD ČVUT. Externě též působil jako projektant ve VPÚ Praha a v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT a dále jako člen týmu zpracovatelů ÚPD a ÚPP v rámci cca 15-ti urbanistických kanceláří-společností. Od r. 1993 vykonává expertní činnost v praxi, je členem ČKAIT a následně též členem zkušební komise v oboru Městské inženýrství. Je zakládajícím členem České společnosti pro bezvýkopové technologie CzSTT, kde od r. 2001 vykonává funkci místopředsedy.

Ing.arch.akad.arch.Vladimír Štulc

Přednášející sekce c

FA ČVUT absolvoval roku 1967 a Školu architektury AVU v roce 1971 u prof. Cubra. V letech 1968–1969 pracoval v ateliéru C.H.Elsom and Partners v Londýně, 1972–1989 v PÚVHMP ateliér Epsilon/ateliér 5 – ing. arch. Karel Filsak, 1989–1991 v ateliéru 6, od roku 1991 je společníkem AA HÉTA. Kromě architektury se věnovuje komunikační grafice, designu, typografii a volné umělecké tvorbě pro architekturu. 

Ing.Josef Švec

přednášející sekce A

Vystudoval obor Revitalizace krajiny na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2005 pracuje na pozici vedoucího odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí nad Labem, s. p. v  Mariánských Radčicích, v jehož zodpovědnosti je i nové jezero Most, které vzniklo hydrickou rekultivací po ukončení těžby uhlí.

Ing.Marek Teichmann,Ph.D.

přednášející sekce D

V roce 2013 absolvoval Fakultu stavební VŠB-TUO, kde dále pokračoval ve studiu doktorského studijního programu. Do roku 2016  pracoval ve společnosti HHP Projekt s.r.o. jako projektant objektů technické infrastruktury. V roce 2017 získal doktorát v oboru Městské stavitelství a inženýrství na VŠB-TUO, kde poté nastoupil jako zaměstnanec na pozici vědeckovýzkumný pracovník, odborný asistent a od roku 2019 jako zástupce vedoucího Katedry městského inženýrství.

Prof.Ing.Ivan Vaníček,DrSc.

garant sekce F

Profesor mechaniky zemin a zakládání staveb na FSv ČVUT Praha. Autor mnoha skript, učebnic a odborných monografií – v ČR i zahraničí (Springer, Taylor and Francis). Zpracoval přes 500 posudků, expertiz, projektů pokrývající celý obor geotechnika. Řídil výzkumné projekty k problematice ukládání odpadů do podzemních prostor, aplikace geosyntetik ve stavebnictví, resp. Udržitelná výstavba. Dlouholetý předseda České geotechnické společnosti ČSSI.

Člen Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství (ISSMGE), pověřen organizací Evropské konference ISSMGE v Praze, v letech 2009 – 2013 zastával funkci Vice-president ISSMGE for Europe. Přednesl vyzvané přednášky ve 40 zemích, podílel se na zahraničních projektech ve věci stárnutí metra v Praze, Londýně a Barceloně. Poradce výzkumných projektů EU. Zastupuje ČR v platformě ELGIP a je též zapojen v CEN/TC250/SC7 – EC 7 Geotechnical design.  

Ing.Adam Vokurka,Ph.D.

garant sekce A

Na stavební fakultě ČVUT v Praze patřil mezi první absolventy ve své době nově otevřeného oboru inženýrství životního prostředí, který vychovával stavební inženýry ve vodohospodářské, ekologické a dopravní oblasti. V průběhu doktorského studia krátce pracoval na Ministerstvu dopravy a spojů ČR, následně přijal nabídku ucházet se o post asistenta na stavební fakultě, kde dodnes pracuje na jedné z vodohospodářských kateder. Mimo akademickou obec pracuje dále jako projektant VH staveb ve své projektové kanceláři. Aktivně působí v České společnosti krajinných inženýrů, v současnosti je členem exekutivy Českého svazu stavebních inženýrů. V rámci ČKAIT pracuje v Aktivu staveb vodního hospodářští a  staveb pro plnění funkce lesa. Profesně se mimo úprav potoků zajímá především o hrazení bystřin a strží.

 

Ing.arch.akad.arch.Jan Vrana

garant sekce C

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1967 a Akademii výtvarných umění v roce 1972. Do roku 1989 byl zaměstnán v Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy Ateliér 5 a ETA. Následně založil architektonický ateliér AA Héta, ve kterém je činný dodnes. V letech 2010–2012 byl předsedou České komory architektů. Architektonická tvorba je zaměřena na bytové a občanské stavby. V oblasti týkající se tématu Konference VODA 2020 je autorem projektu jednoho z největších českých aquaparků v Olomouci. Od r. 2020 je předsedou odborné poroty soutěže Stavba roku. 

Mgr. Lukáš Záruba

přednášející sekce B

Ředitel odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a následně získal magisterský titul na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na právo životního prostředí a aktivně se věnuje též stavebnímu právu. Od roku 2009 pracuje na Ministerstvu životního prostředí. Do roku 2015 působil v odboru legislativy, následně se stal vedoucím oddělení SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí) a v roce 2017 nastoupil jako ředitel odboru ochrany vod. V minulosti byl např. členem skupiny odborníků členských států EU, kteří se zabývali projektem podporujícím Ministerstvo ochrany životního prostředí Ukrajiny při zavádění environmentálního práva. 

Ing.Jaroslav Zima

přednášející sekce E

Přes 20 let pracoval o oboru stavební chemie a energetické sanace budov. V rámci navrhování a realizací systémů vnitřního zateplení tolerujících vznik kondenzátu spolupracoval s Technickou univerzitou v Drážďanech. Od roku 2005 se věnuje oboru stavební biologie se specializací na diagnostiku plísní ve stavbách a sanaci plísní. Je certfikovaný znalec v oboru sanace plísní (TÜV). Jako člen Asociace inspektorů nemovitosti aktivně vykonává činnost certifikovaného inspektora nemovitostí. Je členem České společnosti pro odvlhčování staveb. Aktuálně se specializuje na problematiku zdravého bydlení v pobytových prostorech staveb, diagnostika škodlivých látek.

Ing.Jiří Zima

garant sekce A

ČVUT obor vodohospodářský 1978, od r.1970 na SPŠ stavební Děčín obor pozemní stavby, zaměstnán u Vodních staveb Praha jako stavební technik a postupně přes stavbyvedoucího, hl. stavbyvedoucího až výrobního náměstka. Po zrušení VS v roce 1998 přešel na SSŽ Ústí n. L., kde vykonával pozici vedoucího střediska 01 a v roce 2003 přešel na OSVČ do r.2005, poté zaměstnancem společnosti  Skanska, jako obchodní zástupce pro severní  Čechy. Během své celoživotní  dráhy se zúčastnil ve vedoucích pozicích na mnoha VHS staveb, z nichž za zmínku stojí: Vodovod Česká Lípa jih, vodovod Meziboří Chlumec, Kanalizace a ČOV Ústí n. L., ČOV Litoměřice, Úprava Jílovského potoka, Skládka Všebořice, přeložka Ždírnického potoka, kanalizace Mariánské lázně (bezvýkopovou technologií, která byla oceněna světovou cenou). Je autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby a členem expertem v CzWA a členem ČSSI, ČSVH,  CzTT, CzWA, HSRÚ  a HSRÚK.

Ing.Antonín Žák,Ph.D.

přednášející sekce E

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor Pozemní stavby, se zaměřením na izolace staveb a tepelnou techniku. V roce 2012 obhájil disertační práci na problematiku střešních plášťů zimních stadionů. Od roku 2003 zaměstnancem společností  DEKTRADE, Stavebniny DEK a DEK, postupně jako asistent technika, technik specialista na izolační konstrukce a vedoucí techniků. Od roku 2011 je vedoucí experimentálního a vývojového centra DERIC, zaměřeného na testování a vývoj nových systémů pozemních staveb. Působí jako externista na Fakultě stavební VUT v Brně, kde se podílí na vedení experimentálních bakalářských, diplomových a disertačních prací. Autor odborných vědeckých článků publikovaných v České republice i zahraničí. Zakládající člen, člen výboru a člen odborné rady České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.