SPEAKEŘI

Ing.Lukáš Balík,Ph.D.

přednášející sekce E

Stavební fakultu ČVUT v Praze dokončil v roce 1999 a následně pracoval jako projektant a specialista v oblastech sanací vlhkého zdiva, posudků a navrhování tepelných izolací staveb. Své praktické znalosti problematiky vlhkého zdiva zúročil v diplomové a disertační práci, kde se zabýval problematikou elektrických metod při dodatečném vysušování staveb. V současné době se zabývá prováděním diagnostik staveb, stavebními dozory a poradenskou činností a vedle této praktické oblasti pokračuje ve vědecké činnosti v oblasti fyzikálního a materiálového inženýrství. V současné době je zaměstnancem experimentálního oddělení Kloknerova ústavu při ČVUT v Praze. Je členem ČSOS ČSSI.

Ing.Michael Balík,CSc.

garant sekce E

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1969. Do roku 1998 byl zaměstnán v SÚRPMO,a.s. (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) jako projektant, vedoucí atelieru a hlavní konstruktér. V roce 1983 obhájil titul CSc., v roce 1987 dokončil studia Dějin umění a architektury na ČVUT. Je autorem 8 odborných publikací z oboru ochrany budov před vlhkostí a 4 publikací z oboru Egyptologie. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a přednáší na odborných konferencí a seminářích. Od roku 1198 je majitelem projekčního atelieru, který se zabývá návrhy ochran staveb proti vlhkosti a souvisejících vlivů. Je předsedou ČSOS ČSSI.

Ing.Josef Filip,Ph.D.

přednášející sekce D

Absolvent Fakulty dopravní ČVUT. V současné době působí jako externista v nově vzniklé Laboratoři městského inženýrství na této Fakultě. Profesně je aktivní jako majitel/hlavní projektant ve společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., která se specializuje na dopravní stavby v městském prostředí a spolu s dalšími profesanty poskytuje komplexní služby v oboru městského projektování a plánování. Roku 2006 absolvoval Fakultu dopravní ČVUT a v roce 2013 zde úspěšně obhájil disertační práci.

Ing.arch.Kateřina Helekalová

přednášející sekce D

V roce 2013 úspěšně absolvovala Fakultu stavební VŠB-TUO v oboru architektura a stavitelství. Téhož roku byla zaměstnána jako projektant - architekt v projekční kanceláři ARKOS, s.r.o., která se zaměřuje na projekci všech stupňů projektové dokumentace pozemních staveb a urbanismu, včetně jejich povolení. V současně době pracuje na zkrácený úvazek a studuje prezenční doktorské studium v oboru Městské stavitelství a inženýrství na Fakultě stavební VŠB-TUO.

Doc.RNDr.Zbyněk Hrkal,CSc.

přednášející sekce A

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy University v Praze v roce 1981. Byl postupně zaměstnán v Ústředním ústavu geologickém, pak pracoval ve Francii pro BRGM. Po návrat do ČR se stal pedagogickým pracovníkem na Karlově Universitě a současně působí jako vědecký pracovník na Výzkumném ústavu vodohospodářském. V rámci své odborné kariéry pracoval na řadě zahraničních projektů zaměřených na zásobování vodou ve střední Asii, Blízkém východu, v Africe i jižní Americe. Je autorem 33 odborných publikací s impakt faktorem v oboru managementu vodních zdrojů. V rámci své literární aktivity vydal 7 knih, z nichž poslední, Voda včera dnes a zítra, získala cenu Knihy roku v oboru literatury faktu na Mezinárodním knižním veletrhu v Praze.

Ing.Václav Jetel,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor plánování sídel a regionů, v lednu 1999. V letech 1998–2002 vykonával funkci uvolněného zástupce starosty MČ Praha-Troja a osobně tak zažil jako člen povodňové komise katastrofální povodně v roce 2002. Od roku 2003 působí na Katedře urbanismu a územního plánování jako odborný asistent, kde v současné době vykonává funkci zástupce vedoucího katedry. V současné době je také členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a šéfredaktorem jejich informačního bulletinu Aktuality. Od roku 2008 je členem ČKA jako autorizovaný architekt pro územní plánování.

Ing.et Ing.Tomáš Jiránek

přednášející sekce c

Autorizovaný architekt a krajinářský architekt České komory architektů. Absolvent oboru lesního inženýrství a krajinářské architektury na MZLU Brno a Lednice na Moravě. Držitel ocenění Grand Prix architektů 2007, titulu Stavba roku 2017 s Cenou předsedy Senátu ČR, ministra pro místní rozvoj a titulu Park roku 2019. Dvacet let vede projekční a realizační kancelář New Visit. Je spoluautorem Nominační dokumentace a autorem komparativní studie k úspěšnému zapsání „Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na seznam kulturních a přírodních památek UNESCO.

Ing.Luboš Káně,Ph.D.

garant sekce E

Absolvent FSv ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, projektant v PS Ústí,  vědecký pracovník a později odborný asistent na Katedře stavebních hmot FSv ČVUT. Od roku 1997 v DEK a.s. Autorizovaný inženýr, znalec, absolvent doktorského studia na Ústavu stavitelství FA ČVUT Praha. Člen TNK 65 – Izolace staveb, člen řemeslné rady Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, zakládající člen České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI. Od roku 2017 její předseda. Projekty izolačních konstrukcí a střech, průzkumy, posudky stavu konstrukcí, analýza příčin defektů. Kontrola projektů a posudků. Zaměření na navrhování stavebních izolací podle spolehlivosti, na technologii stavebních izolací a na technickou a informační podporu prodeje stavebních materiálů. Publikace, články a přednášky o stavebních izolacích a střechách.

Doc.Ing. et Ing.František Kuda,CSc.

garant Sekce D

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební VUT v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB–TU Ostrava, magisterský studijní program Geodézie a kartografie. Autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Městské inženýrství, předseda České společnosti městského inženýrství a viceprezident ČSSI. Je odborným garantem studijního oboru Městské inženýrství a Správa majetku a provoz budov–facility management na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Od roku 2017 je prorektorem VŠB-TU Ostrava pro rozvoj a investiční výstavbu. Dlouhodobě se zabývá ekonomikou správy majetku se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Je autorem a spoluautorem mnoha studií, článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích k problematice městského inženýrství s vazbou na technickou infrastrukturu, problematiku brownfields, facility management, ekonomiku správy majetku a BIM.

Ing.Jiří Leitgeb,CSc.

přednášející sekce D

Absolvent VŠZ v Praze Fakulty agronomické, obor meliorační. Pracoval ve VÚ meliorací a následně jako samostatný projektant. V roce 1989 mu byla udělena vědecká hodnost CSc. V roce 1991 založil projektovou firmu, dnes ARCH 93 s.r.o., v Karlových Varech, která působí v oblasti kulturně technického inženýrství. Je aktivním členem ČSSI.

Ing.David Malecha

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1996. Do roku 2000 OSVČ v oblasti projekce sportovních staveb a staveb k bydlení. Od roku 2001 byl zaměstnán na projekčních, technických a výrobních pozicích ve společnosti Sportakcent, která se věnovala návrhu a realizaci bazénových technologií. V letech 2008–2010 působil v dozorčím orgánu asociace ABAS. Od roku 2017 zaměstnán na pozici technického ředitele společnosti Lacus Technology s.r.o., která se zabývá realizací bazénových technologií a vývojem technologických souborů pro hospodaření s bazénovou vodou. Za dobu svého profesního působení se podílel projekčně i realizačně na řešení desítek veřejných provozů v oblasti plaveckých bazénů koupališť a aquaparků.

Ing. Miroslav Maršík

přednášející sekce B

Absolvoval v roce 2013 Stavební fakultu VUT v Brně v oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Následně nastoupil do firmy ENVI-PUR s.r.o., která se zabývá dodávkou technologií pro čištění, úpravu a recyklaci vody. Nastoupil na pozici technolog vody a jeho pracovní náplní je návrh technologií pro čištění a recyklaci komunálních a průmyslových odpadních vod. Dále se zabývá vývojovými projekty v oblasti membránové separace a recyklace vody. Od roku 2017 je zapsán v evidenci autorizovaných osob jako technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Ing.Jan Matička

přednášející sekce E

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, profesního modulu Stavební fyzika. Nyní postgraduální studium pod vedením Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2002 v DEK a.s., ATELIER DEK na technicko-manažerských pozicích se zaměřením na vývoj, navrhování a posuzování izolačních konstrukcí staveb a na inspekce technického stavu nemovitostí, nyní vedoucí oddělení speciálního vývoje a zkušební laboratoře. Znalec se specializací na střechy, fasády, spodní stavby a jejich poruchy.  Autor publikací, článků a přednášek zejména o poruchách izolačních konstrukcí staveb. Zakládající člen, člen výboru a zástupce výkonného ředitele České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Ing.Miloslava Melounová

garantka sekce B

Absolvovala Stavební fakultu ČVUT v roce 1971. Do roku 2001  byla zaměstnána  ve Vodovodech a kanalizacích Jižní Čechy jako technik, výrobně technický náměstek ředitele a provozní ředitel. Od roku 2001 do roku 2015 jako ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací v Praze. 15 let byla v redakční radě odborného časopisu SOVAK. V současné době je předsedkyní České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s. Je znalcem oboru vodní hospodářství a autorizovaný inženýr  pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Pravidelně přednáší na seminářích a konferencích zaměřených na oblast vodního hospodářství.

Ing.Marek Novotný,Ph.D.

přednášející sekce E

Po ukončení stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby, pracoval ve Stavebních izolacích, s.p. atd. Od roku 1992 do roku 2009, řídil firmy Siplast, resp. Icopal, s.r.o. V současné době pracuje jako odborný asistent na FA ČVUT Praha, resp. je společníkem firmy A.W.A.L., s.r.o., kde se věnuje všemu, co souvisí s izolacemi. Tj. od pedagogické a přednáškové činnosti na ČVUT, ČKAIT až po znaleckou a projektovou činnost v rámci A.W.A.L., s.r.o. Významná část činnosti je pravidelně publikována na www.izolace.cz. Zakládající člen a člen odborné rady České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Doc.Ing.Jan Pašek,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, v roce 2007 habilitoval v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Od roku 2000 prošel akademickými pozicemi postupně na Stavební fakultě ČVUT, BIVŠ a.s. a v současnosti Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Byl členem týmu nebo vedoucím řešitelem cca 20 výzkumných projektů, je vedoucím výzkumu Czech National Project in Angkor v Kambodži. Podílel se na realizaci více než 200 pozemních a inženýrských staveb, zpracoval několik desítek odborných a expertních posudků. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a certifikovaným diagnostikem Termografie.

Ing. Jindřich Procházka Ph.D.

přednášející sekce B

Absolvent oboru technologie vody a prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde v roce 2013 dokončil postgraduální studium navazujícího oboru. Od té doby zaměstnán jako technolog, nejprve v oblasti výroby bioplynu, posledních 6 let pak jako technolog pitných a odpadních vod ve společnosti Čevak a.s. Člen expert CzWA, vedoucí odborné skupiny Energie a odpadní voda, spoluautor projektu www.jaksestaratocistirnu.cz, řešitel projektu „Strategický rámec SMOČR v oblasti Smart City“, kapitola voda, vedoucí technické stránky projektu „Hospodárnější využití vod v průmyslu a energetice“.

Ing.Dalibor Přikryl

přednášející sekce C

Absolvent Vysoké školy Báňské v Ostravě, fakulty strojní. Má mnohaleté zkušenosti v oborech bankovnictví, strojírenství a obchodu. Mimo jiné působil v oblasti rozvojových procesů, implementace systémů řízení a strategií, marketingu a účastnil se mezinárodních projektů. V červnu roku 2009 uvedl do provozu olomoucký aquapark, kde působí 10 let na pozici ředitele a předsedy představenstva. Mimo účasti na dokončení stavby a prvotní stabilizaci se v posledních letech věnuje především investičnímu rozvoji atraktivnosti zařízení a udržitelnosti návštěvnosti.

Ing. Josef Reidinger

přednášející sekce B

Pracuje v odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze v oboru Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství. Ve svém profesním životě se věnoval především problematice povodňové ochrany a technickobezpečnostnímu dohledu na vodních dílech včetně legislativních předpisů a souvisejícím výzkumným projektům. V posledním období se věnuje problematice hydrologického sucha a souvisejícím aktivitám.

Ing.Jiří Rosický

přednášející sekce b

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Pracoval v řadě pozic ve firmě Hydroprojekt (dnes SWECO a.s.). Dále působil v Pražských vodovodech a kanalizacích, inženýrské společnosti IKP Konsultant Engineers, ČKD Praha DIZ a KK Technology. V současné době je ředitelem divize strategických investic v Pražské vodohospodářské společnosti. Je autorizovaným inženýrem pro vodní stavby a krajinné inženýrství.

Ing.Richard Rothbauer

přednášející sekce E

V roce 1999 dokončil studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze obor Technologie staveb. Jeho profesní dráha je spojena s několika společnostmi. Ve firmě A.W.A.L. s.r.o., specializující se na oblast izolací staveb a stavební fyziku, pracoval jako projektant. Pracovní zkušenosti krátce čerpal ve stavební firmě SKANSKA na pozici Technolog. Osm let pracoval ve výrobní firmě Fatra, a.s., nejprve na pozici Key Account Manager a následně na pozici vedoucí Studia izolací. V současné době pracuje jako Projektový manažer ve společnosti Letiště Praha a.s. Od roku 2008 je autorizovaným inženýrem pro obor Pozemní stavby a člen České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.

Ing.Klára Salzmann,Ph.D.

přednášející sekce c

Absolvovala v roce 1982 studium krajinářské architektury na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře.  Pracuje jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA. Je pedagogem oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze a vede Atelier velkých krajinářských měřítek. Věnuje se krajinnému plánování a propagaci zelené infrastruktury v České republice, je vedoucím pracovní skupiny pro krajinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Ing.Miroslav Seidl,Ph.D.

přednášející sekce A

Absolvoval Fakultu hornicko – geologickou, obor lomové dobývání ložisek na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Na stejné fakultě získal také doktorát v oboru hornictví. Byl závodním lomu s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun. V devadesátých letech pracoval ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí jako vedoucí báňského odboru a řízení jakosti a marketingu. Od roku 2009 působil na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava mimo jiné jako vedoucí institutu Most. Od roku 2015 je vedoucím střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. v Mariánských Radčicích, v jehož zodpovědnosti je i nové jezero Most, které vzniklo hydrickou rekultivací po ukončení těžby uhlí.

Ing.Pavla Schwarzová,Ph.D.

přednášející sekce B

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby v roce 1994 a v roce 2002 obhájila titul Ph.D., obor Aplikovaná krajinná ekologie. Od roku 2000 je odborným asistentem na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství a garantem předmětu Závlahové stavby. Zabývá se zejména automatizovanými závlahovými systémy a využitím dešťové vody pro závlahy. Vede bakalářské a diplomové práce, spolupracuje na erozních (dešťové simulátory) a závlahových projektech a účastní se odborných konferencí a seminářů.

Prof.Ing. Jan Šálek,CSc.

přednášející sekce B

V roce 1958 absolvoval Vysoké učení technické v Brně, obor vodní stavby a vodní hospodářství, externí aspiranturu ukončil v roce 1966, habilitoval se v roce 1976, profesorem pro obor „Vodohospodářské stavby“ byl jmenován v roce 1991. V letech 1961–2004 působil v Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební Vysokého učení technické v Brně. Hlavní zaměření pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti jsou závlahové stavby, malé vodní nádrže, vodní hospodářství krajiny, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odpadové hospodářství, vodní hospodářství decentralizovaných staveb aj. Od roku 1958 do 2010 vedl a spolupracoval na 22 výzkumných projektech a grantech zaměřených na problematiku závlah odpadními vodami, biologické nádrže, půdní filtry, vegetační kořenové čistírny, malé vodní nádrže, závlahové stavby, vodní hospodářství krajiny, individuální výstavby, skládkové hospodářství, využití kalů, kejdy a odpadů aj. Zveřejnil 360 publikací v odborných časopisech a sbornících v ČR a v zahraničí, z toho 26 vysokoškolských skript, 5 příruček, 6 knižních publikací (se spoluautory) a několik desítek výzkumných zpráv a studií. Byl členem řady vědeckých rad VŠ a výzkumných ústavů, členem a funkcionářem ČVTS, ICID aj. V současné době je členem České společnosti stavebních inženýrů, České vodohospodářské společnosti, Asociace pro vodu, Limnologické společnosti, Českého krajinného inženýrství a MSKA.

Ing.Miloslav Šír,CSc.

garant sekce B

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1981. Byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu pro zúrodnění zemědělských půd, kde v roce 1989 absolvoval interní aspiranturu. Do roku 2013 působil jako hydrolog v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Od roku 2010 učí vodohospodářské předměty na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ve Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Je spoluautorem několika desítek článků v domácích a světových vědeckých časopisech zaměřených na vodní hospodářství. Je členem České společnosti vodohospodářské ČSSI, z. s.

 

Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc.

přednášející sekce D

Absolvent FSv ČVUT v Praze, kde od r. 19622007 působil na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, následně na Katedře ekonomiky a managementu stavebnictví a nyní na Katedře technologie staveb. Externě působil od r. 20092018 na Katedře městského inženýrství FAST VŠB-TUO a v letech 20082018 na Katedře dopravních systémů FD ČVUT. Externě též působil jako projektant ve VPÚ Praha a v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT a dále jako člen týmu zpracovatelů ÚPD a ÚPP v rámci cca 15-ti urbanistických kanceláří-společností. Od r. 1993 vykonává expertní činnost v praxi, je členem ČKAIT a následně též členem zkušební komise v oboru Městské inženýrství. Je zakládajícím členem České společnosti pro bezvýkopové technologie CzSTT, kde od r. 2001 vykonává funkci místopředsedy.

Ing.arch.akad.arch.Vladimír Štulc

Přednášející sekce c

FA ČVUT absolvoval roku 1967 a Školu architektury AVU v roce 1971 u prof. Cubra. V letech 1968–1969 pracoval v ateliéru C.H.Elsom and Partners v Londýně, 1972–1989 v PÚVHMP ateliér Epsilon/ateliér 5 – ing. arch. Karel Filsak, 1989–1991 v ateliéru 6, od roku 1991 je společníkem AA HÉTA. Kromě architektury se věnovuje komunikační grafice, designu, typografii a volné umělecké tvorbě pro architekturu. 

Ing.Josef Švec

přednášející sekce A

Vystudoval obor Revitalizace krajiny na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2005 pracuje na pozici vedoucího odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí nad Labem, s. p. v  Mariánských Radčicích, v jehož zodpovědnosti je i nové jezero Most, které vzniklo hydrickou rekultivací po ukončení těžby uhlí.

Ing.Marek Teichmann,Ph.D.

přednášející sekce D

V roce 2013 absolvoval Fakultu stavební VŠB-TUO, kde dále pokračoval ve studiu doktorského studijního programu. Do roku 2016  pracoval ve společnosti HHP Projekt s.r.o. jako projektant objektů technické infrastruktury. V roce 2017 získal doktorát v oboru Městské stavitelství a inženýrství na VŠB-TUO, kde poté nastoupil jako zaměstnanec na pozici vědeckovýzkumný pracovník, odborný asistent a od roku 2019 jako zástupce vedoucího Katedry městského inženýrství.

Prof.Ing.Ivan Vaníček,DrSc.

garant sekce F

Profesor mechaniky zemin a zakládání staveb na FSv ČVUT Praha. Autor mnoha skript, učebnic a odborných monografií – v ČR i zahraničí (Springer, Taylor and Francis). Zpracoval přes 500 posudků, expertiz, projektů pokrývající celý obor geotechnika. Řídil výzkumné projekty k problematice ukládání odpadů do podzemních prostor, aplikace geosyntetik ve stavebnictví, resp. Udržitelná výstavba. Dlouholetý předseda České geotechnické společnosti ČSSI.

Člen Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství (ISSMGE), pověřen organizací Evropské konference ISSMGE v Praze, v letech 2009 – 2013 zastával funkci Vice-president ISSMGE for Europe. Přednesl vyzvané přednášky ve 40 zemích, podílel se na zahraničních projektech ve věci stárnutí metra v Praze, Londýně a Barceloně. Poradce výzkumných projektů EU. Zastupuje ČR v platformě ELGIP a je též zapojen v CEN/TC250/SC7 – EC 7 Geotechnical design.  

Ing.Adam Vokurka,Ph.D.

garant sekce A

Na stavební fakultě ČVUT v Praze patřil mezi první absolventy ve své době nově otevřeného oboru inženýrství životního prostředí, který vychovával stavební inženýry ve vodohospodářské, ekologické a dopravní oblasti. V průběhu doktorského studia krátce pracoval na Ministerstvu dopravy a spojů ČR, následně přijal nabídku ucházet se o post asistenta na stavební fakultě, kde dodnes pracuje na jedné z vodohospodářských kateder. Mimo akademickou obec pracuje dále jako projektant VH staveb ve své projektové kanceláři. Aktivně působí v České společnosti krajinných inženýrů, v současnosti je členem exekutivy Českého svazu stavebních inženýrů. V rámci ČKAIT pracuje v Aktivu staveb vodního hospodářští a  staveb pro plnění funkce lesa. Profesně se mimo úprav potoků zajímá především o hrazení bystřin a strží.

 

Ing.arch.akad.arch.Jan Vrana

garant sekce C

Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1967 a Akademii výtvarných umění v roce 1972. Do roku 1989 byl zaměstnán v Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy Ateliér 5 a ETA. Následně založil architektonický ateliér AA Héta, ve kterém je činný dodnes. V letech 2010–2012 byl předsedou České komory architektů. Architektonická tvorba je zaměřena na bytové a občanské stavby. V oblasti týkající se tématu Konference VODA 2020 je autorem projektu jednoho z největších českých aquaparků v Olomouci. Od r. 2020 je předsedou odborné poroty soutěže Stavba roku. 

Mgr. Lukáš Záruba

přednášející sekce B

Ředitel odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí ČR. Studoval na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické a následně získal magisterský titul na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Specializuje se na právo životního prostředí a aktivně se věnuje též stavebnímu právu. Od roku 2009 pracuje na Ministerstvu životního prostředí. Do roku 2015 působil v odboru legislativy, následně se stal vedoucím oddělení SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí) a v roce 2017 nastoupil jako ředitel odboru ochrany vod. V minulosti byl např. členem skupiny odborníků členských států EU, kteří se zabývali projektem podporujícím Ministerstvo ochrany životního prostředí Ukrajiny při zavádění environmentálního práva. 

Ing.Jaroslav Zima

přednášející sekce E

Přes 20 let pracoval o oboru stavební chemie a energetické sanace budov. V rámci navrhování a realizací systémů vnitřního zateplení tolerujících vznik kondenzátu spolupracoval s Technickou univerzitou v Drážďanech. Od roku 2005 se věnuje oboru stavební biologie se specializací na diagnostiku plísní ve stavbách a sanaci plísní. Je certfikovaný znalec v oboru sanace plísní (TÜV). Jako člen Asociace inspektorů nemovitosti aktivně vykonává činnost certifikovaného inspektora nemovitostí. Je členem České společnosti pro odvlhčování staveb. Aktuálně se specializuje na problematiku zdravého bydlení v pobytových prostorech staveb, diagnostika škodlivých látek.

Ing.Jiří Zima

garant sekce A

ČVUT obor vodohospodářský 1978, od r.1970 na SPŠ stavební Děčín obor pozemní stavby, zaměstnán u Vodních staveb Praha jako stavební technik a postupně přes stavbyvedoucího, hl. stavbyvedoucího až výrobního náměstka. Po zrušení VS v roce 1998 přešel na SSŽ Ústí n. L., kde vykonával pozici vedoucího střediska 01 a v roce 2003 přešel na OSVČ do r.2005, poté zaměstnancem společnosti  Skanska, jako obchodní zástupce pro severní  Čechy. Během své celoživotní  dráhy se zúčastnil ve vedoucích pozicích na mnoha VHS staveb, z nichž za zmínku stojí: Vodovod Česká Lípa jih, vodovod Meziboří Chlumec, Kanalizace a ČOV Ústí n. L., ČOV Litoměřice, Úprava Jílovského potoka, Skládka Všebořice, přeložka Ždírnického potoka, kanalizace Mariánské lázně (bezvýkopovou technologií, která byla oceněna světovou cenou). Je autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby a členem expertem v CzWA a členem ČSSI, ČSVH,  CzTT, CzWA, HSRÚ  a HSRÚK.

Ing.Antonín Žák,Ph.D.

přednášející sekce E

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor Pozemní stavby, se zaměřením na izolace staveb a tepelnou techniku. V roce 2012 obhájil disertační práci na problematiku střešních plášťů zimních stadionů. Od roku 2003 zaměstnancem společností  DEKTRADE, Stavebniny DEK a DEK, postupně jako asistent technika, technik specialista na izolační konstrukce a vedoucí techniků. Od roku 2011 je vedoucí experimentálního a vývojového centra DERIC, zaměřeného na testování a vývoj nových systémů pozemních staveb. Působí jako externista na Fakultě stavební VUT v Brně, kde se podílí na vedení experimentálních bakalářských, diplomových a disertačních prací. Autor odborných vědeckých článků publikovaných v České republice i zahraničí. Zakládající člen, člen výboru a člen odborné rady České hydroizolační společnosti, odborné společnosti ČSSI.