PROGRAM

Stažení programu konference

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou 

garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody

Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží

 • Soustava Kryry, význam a účel stavby, Doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Téma 3 – Hydrické rekultivace

Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav

 • Zemědělská krajina a její potenciál pro hospodaření s vodou, Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

 • Plavební stupeň Děčín a vodní cesty, Ing. Jan Skalický

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garanti: Ing. Miloslava MelounováIngMiloslav ŠírCSc.

Téma 1 – Srážková voda v intravilánu

 • Povinnost akumulace nebo vsaku srážkových vod u nových staveb, Mgr. Lukáš Záruba, Ing. Josef Reidinger
 • Zásady navrhování objektů hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
 • Metody a způsoby využití srážkových vod závlahou v urbanizovaném prostředí,
  Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.

Téma 2 – Zajištění vody pro všechny 

 • Propojování vodárenských soustav – od úvah k přípravě konkrétních opatření, Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
 • Nové možnosti a technologie při úpravě pitné vody, Milan Drda

Téma 3 – Čištění odpadních vod

Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Téma 1 – Urbanismus a voda

Téma 2 – Voda v krajině z pohledu urbanisty

Téma 3 – Městský park a vodní hrad

Téma 4 – Angkor – hydraulické město

Téma 5 – Fontány, kašny

Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz

 

Sekce D: Městské inženýrství
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM

 • Nakládání s dešťovými vodami v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D
 • Zadržení dešťových vod v městském prostředí a rostlé zástavbě – příklad z praxe, Ing. Josef Filip, Ph.D.
 • Řízení rizik inženýrských sítí z pohledu městského inženýra, Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
 • Revitalizace nábřeží řeky Ostravice – „Řeka jako místo k odpočinku“, Ing. Kateřina Helekalová
 • Digitální technická mapa a BIM – nezbytnost při správě a provozu systémů pro zásobování pitnou vodou,          Ing. Michal Faltejsek
 • Hodnocení městských vodárenských sítí – případová studie, Ing. Marek Teichmann, Ph.D.
 • Voda v rekultivované krajině, Ing. Jiří Leitgeb, CSc.

Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Téma 1 – Vliv vody a vlhkosti na stavby

Téma 2 – Ochrana stavby před nežádoucími účinky vody

Téma 3 – Střechy a fasády

Téma 4 – Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou

Sekce F: Geotechnika 
garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou

 • Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody, Ing. Jan Kos, CSc.

Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb

Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou

 • Technologie ražby ve zvodnělém prostředí, Doc. Ing. Dr. Jan Pruška

Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží

 • Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží, Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.