O KONFERENCI

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19. - 20. října 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Od května do konce listopadu 2021 se díky spolupráci s SVI ČKAIT uskutečnila řada webinářů, jejichž součástí byly přednášky k jednotlivým tématům konference.

Vzhledem k opakovanému odkladu kvůli koronavirovým opatřením, závěrečné jednání konference proběhne v náhradním termínu 21. června 2022 na Fakultě stavební ČVUT. Její program zůstává v zásadě nezměněn.

Cílem konference je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství.

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Cílem konference je také upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Komu je konference určena

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

TÉMATA KONFERENCE VODA 2020

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody
Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží
Téma 3 – Hydrické rekultivace
Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garant: Ing. Miloslava MelounováIng. Miloslav Šír, CSc.

Téma 1 – Srážková voda v intravilánu
Téma 2 – Zajištění vody pro všechny
Téma 3 – Čištění odpadních vod

Sekce C: Urbanismus, architektura a voda

garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Téma 1 – Urbanismus a voda
Téma 2 – Voda v krajině z pohledu urbanisty
Téma 3 – Městský park a vodní hrad
Téma 4 – Angkor – hydraulické město
Téma 5 – Fontány, kašny
Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz

Sekce D: Městské inženýrství
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM
Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Téma 1 – Vliv vody a vlhkosti na stavby
Téma 2 – Ochrana stavby před nežádoucími účinky vody
Téma 3 – Střechy a fasády
Téma 4 – Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou

Sekce F: Geotechnika
garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou
Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb
Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou
Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží